Cầu trụccầu trục dầm đôi 10 tấn

Cầu trục dầm đôi 10 tấn

cầu trục dầm đôi 5 tấn

Cầu Trục 5 Tấn

Cầu trục 30 tấn

Cầu trục 30 tấn

cầu trục dầm đơn 7, 5 tấn
Cầu trục dầm đơn 7.5 tấn
Cầu trục dầm đơn 1 tấn
Cầu trục dầm đơn 1 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục 20 tấn
Cầu trục 20 tấn
cầu trục 3 tấn
Cầu trục 3 tấn